Evid. číslo: A7168

Veřejná dražba 2 RD, užitná plocha celkem 604 m2, pozemky celkem 1152 m2, k.ú. a obec Nový Knín, Středočeský kraj

Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 29.05.2024 13:00:00
Doba do zahájení Dražba již začala
Aktuální čas 14.06.2024 23:21:04
Konec 29.05.2024 14:00:00
Zbývá Dražba ukončena
Min. příhoz 5 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 9 440 000 Kč
Aktuální cena 9 440 000 Kč
Dražební jistota 350 000 Kč
Upozornění Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 29.05.2024 13:00:00
Doba do zahájení Dražba již začala
Konec 29.05.2024 14:00:00
Zbývá Dražba ukončena
Min. příhoz 5 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 9 440 000 Kč
Aktuální cena 9 440 000 Kč
Dražební jistota 350 000 Kč
Upozornění Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Kategorie energetické náročnosti G

Historie příhozů

Licitátor: 29.05.2024 14:00:00 Žádný účastník dražby neučinil podání, přijímání dalších podání je zastaveno (dražba ukončena).

Licitátor: Doposud nebylo učiněno žádné podání. Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání, dražba bude ukončena.

Licitátor: 29.05.2024 13:00:00 Vážení účastníci dražby, tato dražba č. A7168 je zahájena. Označení předmětu dražby, odhadnutou - zjištěnou cenu předmětu dražby a popis dalších skutečností naleznete v dražební vyhlášce zveřejněné na této stránce. Můžete činit svá podání.

Popis

Veřejná dražba 2 RD (budova č.p. 132 a budova č.p. 186), užitná plocha celkem 604 m2, pozemky celkem 1152 m2, k.ú. a obec Nový Knín, Středočeský kraj

Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A7168

Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužnice: Tomsová Kateřina, (insolvenční řízení vedeno u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 72 INS 5357/2022)

Předmět dražby:

Označení a popis předmětu dražby, včetně příslušenství:

Předmětem dražby jsou věci nemovité se všemi součástmi a příslušenstvím, a to:

-  pozemek parc.č. St. 209/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 132, rodinný dům, příslušná k části obce Nový Knín,

-  pozemek parc.č. St. 209/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 186, rodinný dům, příslušná k části obce Nový Knín,

-  pozemek parc.č. St. 598, zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. St. 92/2, zapsaného na LV č. 65 pro k.ú. Nový Knín),

-  pozemek parc.č. 109/3, ostatní plocha, jiná plocha,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 355 pro katastrální území a obec Nový Knín, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Příbram, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím (to vše dále také jen jako „Předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a lokality:

Stavba pro bydlení č.p. 132 je původem z r. 1890, jedná se o dvoupodlažní patrovou zděnou stavbu s valbovou střechou, obvodové zdivo je masivní smíšené (kámen, cihla), stropy klenbové (přízemí) a dřevěné trámové s rovným podhledem (patro), podlahy prkenné či dlažba, okna dřevěná rámová – vnější křídla s dvojsklem, vnitřní většinou chybí. Vytápění je ústřední teplovodní s plechovými deskovými radiátory a elektrokotlem (a jedním záložním elektrokotlem) umístěným v domě č.p. 186, kde je rovněž umístěn el. bojler pro ohřev teplé vody. Kotel i bojler slouží pro oba domy č.p. 132 i č.p. 186. V obytné místnosti v přízemí je rovněž krb s krbovou vložkou. V koupelně v přízemí je sprchový kout, umyvadlo a záchod; v patře sprchový kout, vana a umyvadlo; záchod v patře je samostatný.

Dispozice: přízemí: velká obytná místnost s kuchyní, vstupní hala, šatna, koupelna se záchodem, sklípek; patro: 7 obytných místností, malá hala, koupelna, záchod.

Stavba pro bydlení č.p. 186 je původem z r. 1930, jedná se o třípodlažní zděnou patrovou stavbu s podkrovím pod sedlovou střechou, obvodové zdivo je masivní kamenné, stropy s rovným podhledem, podlahy tvoří povlaky na betonovém podkladu, okna dřevěná špaletová. Vytápění je ústřední teplovodní s plechovými deskovými radiátory a elektrokotlem (a jedním záložním elektrokotlem) umístěným v prvním podlaží, kde je rovněž umístěn el. bojler pro ohřev teplé vody. Kotel i bojler slouží pro oba domy č.p. 132 i č.p. 186. V koupelně v patře je vana, umyvadlo a záchod; v podkroví je samostatný záchod.

Dispozice: přízemí (snížené): technické a skladovací místnosti; patro: 2 obytné místnosti, kuchyň, koupelna se záchodem, spíž, chodba; podkroví: 2 obytné místnosti, záchod.

Napojení na inženýrské sítě: dle dostupných informací jsou nemovitosti napojeny na veřejný rozvod elektrické energie, vodovod a kanalizaci. Část kanalizace z č.p. 186 je svedena do jímky na vyvážení umístěné na pozemku parc.č. St. 209/2.

Příslušenství: přípojky k inženýrským sítím, oplocení, 2x vjezdová vrata, z toho jedny s portálem, zemní sklípek, venkovní schody, opěrné zdi, nadzemní bazén

Město Nový Knín je městem na Příbramsku, cca 10 km od Dobříše. Historické jádro města je od roku 1990 městskou památkovou zónou. Nemovitosti, které jsou předmětem dražby, spolu navzájem sousedí, obě stavby pro bydlení čp. 132 a 186 jsou navzájem provozně propojené, tvoří tak jeden celek. Nemovitosti se nachází v městské památkové zóně cca 150 m severně od centra města. Terén se svažuje směrem západním, přičemž na parc. č. 109/3 a západní části parc.č. St. 209/2 natolik prudce, že není schůdný. Přístup a příjezd je přímo z místních komunikací.

Třída energetické náročnosti: G (štítek nebyl dodán).

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne 14. 05. 2024 ve 14:00 hod.
II. prohlídka - dne 21. 05. 2024 ve 14:00 hod.

 

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází Předmět dražby, tedy na adrese Tylovo náměstí 132, 262 03 Nový Knín, s tím, že potřebné informace o stavu Předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem. Informace týkající se prohlídek včetně možnosti sjednat další termíny prohlídek na tel. 541 213 390.

Datum zahájení dražby: 29.05.2024
Čas zahájení dražby: 13:00 hod.

Datum ukončení dražby: 29.05.2024
Čas ukončení dražby: 14:00 hod.
(automatické prodlužování o 5 min. v případě příhozu - viz. dražební vyhláška)

Nejnižší podání: 9,440.000,-Kč

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP:  11,800.000,-Kč

Výše dražební jistoty: 350.000,-Kč

Minimální příhoz: 5.000,-Kč

Kontaktní osoba:
Petr Stejskal, tel.: 739 003 015, mail: stejskal@gaute.cz

Ostatní skutečnosti týkající se předmětu dražby:

Na pozemku parc.č. St. 598 stojí stavba bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. St. 92/2, zapsaného na LV č. 65 pro k.ú. Nový Knín; stavba není předmětem dražby. Předkupní právo dle § 3056 občanského zákoníku zde není, neboť (1) stavba je součástí pozemku st. 92/2, a (2) na pozemku parc.č. St. 598 stojí pouze menší část stavby.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 285 odst. 2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Z výše uvedeného důvodu nemají výše uvedená zástavní práva ani omezení vlastnického práva z důvodů nařízených exekucí ani omezení vlastnického práva z titulu zapsání nemovitých věcí do majetkové podstaty dlužníka vliv na hodnotu předmětu dražby.

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce